Vízbiztonsági
Információs
Rendszer

Oldal kiválasztása

Jogszabályi háttér

 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) írja elő az ivóvízellátó rendszerek üzemeltetéséhez szükséges ivóvíz biztonsági terv elkészítését.

A Kr. az ivóvíz biztonsági terv elkészítésével, alkalmazásával valamint hatósági engedélyezésével kapcsolatban a következőket tartalmazza:

Fogalom meghatározás:

2.§
g) ivóvízbiztonság: az ivóvízfogyasztáshoz, illetve – használathoz kapcsolódó, ivóvíznyerésre szolgáló, vízkezelő és ellátó rendszerben, házi ivóvízhálózatban és vízvételre szolgáló helyeken elérhető legkisebb egészségkockázatot jelentő minőségi és működési jellemző,
h) ivóvízbiztonság hatósági ellenőrzése: az ivóvíz-szolgáltatás körülményeinek, az üzemeltető ivóvízminőséget befolyásoló tevékenységének és a vízminőség vizsgálati adatoknak az illetékes népegészségügyi szerv által végzett ellenőrzése és értékelése.

4.§

(6) A fogyasztók számára évi átlagban 10 m3/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 főt meghaladó állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek ivóvízbiztonság-irányítási rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek.

(7) Az ivóvízbiztonsági tervet az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szerv közegészségügyi szempontból határozatban hagyja jóvá. Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményeit és a szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumokat a 6. számú melléklet tartalmazza. Az ivóvízbiztonsági terv jóváhagyására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a terv alapján történő üzemeltetéssel biztosított a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása.

(8) Szükség esetén az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szerv a jóváhagyó határozatban az ivóvízbiztonsági tervben foglaltakon túl további feltételeket határoz meg a (7) bekezdés szerinti szempontok alapján, az ivóvízminőség biztonságának és elfogadhatóságának folyamatos, következetes biztosítására, valamint az ivóvízbiztonsági terv továbbfejlesztésére vonatkozóan.

(9) A jóváhagyásra irányuló kérelemhez az üzemeltető az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéleményét csatolja.

(10) Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági tervet évenként kötelezően felül kell vizsgálnia. Az ivóvízbiztonsági tervben eszközölt változásokat – különösen a kockázatértékelés, beavatkozási értékek, monitorozás gyakorisága terén – az illetékes népegészségügyi szerv felé be kell jelenteni.

(11) Új üzemeltető esetén új ivóvízbiztonsági tervet kell készíteni és jóváhagyás céljából az illetékes népegészségügyi szerv részére benyújtani az üzemeltető váltást követő hatvan napon belül.

(12) Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági terv közegészségügyi felülvizsgálatát az aktualizált ivóvízbiztonsági terv benyújtásával, ötévente az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szervnél kell kérelmeznie, mely felülvizsgálat legalább a következőkre terjed ki:

a) az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak teljesülése,
b) a teljes vízellátó rendszer működtetésének közegészségügyi vizsgálata, a kockázatbecslés és kockázatkezelés értékelése,
c) üzemeltetői kivizsgálás, intézkedés és a veszélykezelési eljárás módosítása rendkívüli esemény vagy határérték-túllépés esetén.

(13) A vízszolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szerv a jóváhagyó határozatot hivatalból visszavonhatja, amennyiben az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak nem teljesülnek, vagy az ivóvízbiztonsági terv szerinti megelőző és veszélykezelési tevékenységet az üzemeltető nem alkalmazza.

(15) Az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak betartását az ivóvízbiztonság hatósági ellenőrzésének keretében az illetékes népegészségügyi szerv évente legalább egyszer a helyszínen is ellenőrzi.

9.§

(4) Az ivóvíz-szolgáltatás helye szerint illetékes népegészségügyi szerv által jóváhagyott ivóvízbiztonsági terveknek megfelelően üzemelő ivóvízellátó rendszerek listáját az illetékes népegészségügyi szerv a honlapján közzéteszi.

10.§

(13a) Az érintett üzemeltetőknek az ivóvízbiztonsági tervet az 5000–49 999 főt ellátó rendszerek esetén 2014. július 1-jéig, az 50–4999 főt ellátó rendszerek esetén 2017. november 30-áig kell benyújtani jóváhagyásra az illetékes népegészségügyi szervhez.

 

 

Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményei és a szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumok

A vízellátórendszer főbb elemein végigvezetve kell a szükséges adatokat, a lehetséges veszélyeket, a kockázatértékelés módját, a beavatkozási lehetőségeket és az ellenőrző rendszert az ivóvízbiztonsági tervben rögzíteni.

I. Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményei

 1. Víznyerő hely, nyersvíz-források védelme

1.1. Rendszer leírása, nyersvíz minősége

1.2. Veszélyek azonosítása

1.3. Kockázatértékelés

1.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok

1.5. Értékelés, ellenőrző mérések

 1. Vízkezelés

2.1. Rendszer leírása

2.2. Veszélyek azonosítása

2.3. Kockázat értékelése

2.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása

2.5. Értékelés, ellenőrző mérések

 1. Elosztóhálózat

3.1. Rendszer leírása

3.2. Veszélyek azonosítása

3.3. Kockázatértékelés

3.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása

3.5. Értékelés, ellenőrző mérések

 1. Fogyasztói pontok

4.1. A vízellátó rendszer leírása a felhasználási pontokon a fogyasztói csapig

4.2. Veszélyek azonosítása

4.3. Kockázatértékelés

4.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása

4.5. Értékelés, ellenőrző mérések

 1. Vízellátás lépéseit és a beavatkozási pontokat tartalmazó folyamatábra
 2. Kockázatértékelés módszertana

A kockázatértékelés elvégzése során az MSZ EN 15975-2 szabványban, vagy azzal egyenértékű nemzetközi vagy hazai ajánlásokban meghatározott általános kockázatértékelési elveket kell figyelembe venni. A módszertan alkalmasságát az OKI szakvéleményezési eljárás során értékeli.

II. Az OKI szakvélemény kérelemhez benyújtandó dokumentumok

 1. Hatályos ivóvízbiztonsági terv
 2. A fogyasztásra szánt ivóvíz egészségre és fogyaszthatóságra vonatkozó veszélyeinek kezelésére, kockázatuk csökkentésére beállított egyedi szabályzó dokumentumok és munkautasítások
 3. Illetékes népegészségügyi szerv által elfogadott vizsgálati program
 4. Vízjogi üzemeltetési engedély
 5. Az OKI a közegészségügyi szempontú értékeléshez további dokumentumok benyújtását kérheti.